Проведе се РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ в Северозападен район за планиране