Проведе се тематична дискусионна среща относно политиката за младите хора с фокус върху младежите от ромски произход