Проведе се заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет

На 9 април се проведе първото за 2019 г. заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

Заместник министър-председателят и председател на съвета Томислав Дончев води заседанието.

Заседанието премина при следния дневен ред

1.         Обсъждане и приемане на Работната програма на съвета за 2019 г.

2.       Информация за изготвянето на Административен мониторингов доклад за 2018 г. по изпълнението на Националния план за действие по Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) вкл. и използването на Системата за мониторинг, оценка и контрол на Националната стратегия.

3.       Актуализация на Националния план за действие по Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) - предложения и препоръки.

4.       Обсъждане на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и на стратегическия документ, чрез който ще продължи изпълнението на политиките след 2020 г.

5.       Информация за проект Т.Е.А.М. по рестриктивна покана на ЕК за Националните контактни точки. 

На първото за 2019 година заседание, представителите на юридическите лица с нестопанска цел, членове на съвета по чл. 5, ал. 6, т. 6 и 7 от Правилника за устройството и дейността на НССЕИВ, излъчиха:

- за заместник-председател на НССЕИВ от неправителствените организации г-н Максим Бенвенисти – представител на Организацията на евреите в България „Шалом“;

- за заместник-председател на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) г-н Асен Колев от Сдружение „Инфорома".