Проведе се заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

На 25 юли 2019 г. се проведе заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси под председателството на вицепремиера Томислав Дончев.

На заседанието взе участие заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Той представи предложената от него Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им. В последвалата широка дискусия представителите на институциите и на гражданските организации изказаха своите становища и предложения по документа.

Доброто взаимодействие между Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и Националния статистически институт бе скрепено със Споразумение за сътрудничество. НСИ има основна роля за обновяване на данните в Системата за мониторинг, оценка и контрол на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020).

Центърът за аромънски език и култура, Дружеството на армъните от гр. Дупница и Арменското училищно сдружение „Степанос Ховагимян“, гр. София представиха накратко историята и приоритетите в дейността си, свързани със съхраняването на езика, опазването и развитието на традициите и културата на представителите на тези етноси.

Секретарят на НССЕИВ информира членовете на Съвета за подходите и предстоящите стъпки за изработването на национален стратегически документ на политиката за интегриране на ромите след 2020 г.

Снимки от заседанието може да видите в рубрика "Галерия".