План за действие на ЕС за борба с расизма (2020-2025)

На 16 септември 2020 г. председателят Фон дер Лайен обяви нов план за действие на ЕС за борба с расизма, в който се определя набор от мерки за следващите пет години.

В плана за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г. е обявен набор от действия за справяне с расизма посредством правото на ЕС, но и чрез други средства — работа с държавите членки, включително с правоприлагащите органи, медиите и гражданското общество, пълноценно използване на наличните и бъдещите инструменти на ЕС и анализиране на човешките ресурси на самата Комисия. Също така в плана за действие се призовава за:

по-добро прилагане на правото на ЕС — ЕС разполага със солидна правна рамка за борба с дискриминацията, расизма и ксенофобията, но е налице ясна нужда от преоценка на тази рамка и набелязване на евентуални пропуски, които да се отстранят. През 2021 г. Комисията ще докладва за прилагането на Директивата за расовото равенство и ще предприеме действия по евентуално законодателство до 2022 г. Комисията ще гарантира също пълно и правилно транспониране и изпълнение на Рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията, включително чрез производства за установяване на нарушения;

по-тясно сътрудничество — Комисията ще назначи координатор за борбата с расизма и ще стартира редовен диалог със заинтересованите страни, които ще се срещат поне два пъти годишно. Координаторът ще осъществява тясна връзка с лица с малцинствен расов или етнически произход и ще взаимодейства с държавите членки, Европейския парламент, гражданското общество и академичните среди за засилването на мерките на политиката в областта на антирасизма;

справедлива полицейска намеса и защита — с подкрепата на агенции на ЕС, като Агенцията за основните права (FRA) и Агенцията за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) държавите членки се насърчават да увеличат усилията си за предотвратяване на дискриминационните нагласи сред правоприлагащите органи и да засилят надеждността на правоприлагащата дейност за борба с престъпленията от омраза;

засилване на действията на национално равнище — държавите членки се насърчават да приемат национални планове за действие за борба с расизма и расовата дискриминация до края на 2022 г. До края на 2021 г. Комисията, съвместно с национални експерти, ще определи основните принципи за изготвянето на ефективни национални планове за действие и ще представи първия доклад за напредъка до края на 2023 г.;

по-голямо многообразие сред служителите на ЕС — Комисията ще предприеме стъпки за значително повишаване на представителността сред нейните служители чрез мерки, насочени към набирането и подбора на персонал. Другите институции на ЕС са приканени да предприемат подобни стъпки.

Сред останалите мерки, посочени в плана за действие, са: повишаване на осведомеността и предприемане на действия срещу расовите и етническите стереотипи чрез използването на медиите, образованието, културата и спорта и подобряване на събирането на данни с разбивка по расов или етнически произход. Комисията ще постави началото на ежегодно определяне на европейска столица или европейски столици на приобщаването и многообразието и ще организира среща на върха по въпросите на расизма през пролетта на 2021 г.