Проведоха се двудневни дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“ No 854854 – TEAM2 – REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018

eu flag

Проект: T.E.A.M.2 - Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 854854 - TEAM2

REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

От 2 до 11 ноември 2020 г. се проведоха двудневни дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“ No 854854 – TEAM2 – REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018.

По време на срещите се направи преглед и се дискутира изпълнението и наблюдението на приоритетите на НСРБИР 2012-2020 г., направиха се препоръки и предложения за подхода при актуализиране на Стратегията след 2020 г., представиха се възможности за финансиране на мерки, насочени към интегриране на ромите интеграционни мерки, обсъдиха се индикатори, заложени в Плана за действие, които се подават към Системата за мониторинг, оценка и контрол на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Обменът на информация спомогна за  укрепване на сътрудничеството между различните заинтересовани страни.

На участниците се представи новата стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите до 2030 г.

В работните среши участваха: представители на областни администрации, местни власти, институции, граждански организации, експерти по етническите въпроси, медиатори и други, които имат отношение към въпроси, свързани с интегриране на ромите, Национална контактна точка по изпълнение на НСРБИР, екип на проекта.

 

Проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“, No 854854 – TEAM2 – REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет, който е и Национална контактна точка по Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР, Националната стратегия).