Приключиха планираните срещи по проект Т.Е.А.М. 2 „Заедно постигаме повече“ (обновена)

eu flag

Проект: T.E.A.M.2 - Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 854854 - TEAM2

REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

При спазване на изключителни противоепидемични мерки Секретариатът на НССЕИВ завърши провеждането на планираните срещи по проект „T.E.A.M 2 – Заедно постигаме повече“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет.

В  изпълнение на целта на проекта проведените публични събития утвърдиха  подхода на работа на Националната ромска платформа като механизъм за диалог, обмен, участие и сътрудничество на заинтересовани страни по въпросите на интеграцията на ромите. 

Проведени бяха 13 срещи с участието на представители на заинтересованите страни институции, областни администрации, общини, вкл. и такива, които изпълняват проекти по схемата за безвъзмездна финансова помощ "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи", граждански организации, медиатори, активисти роми и други, които имат отношение към въпросите, свързани с интегриране на ромите,

На участниците се представиха последните документи от м. септември и октомври 2020 г. на Европейския парламент и Европейската комисия,  анализи на изпълнението на стратегиите за ромите на Европейско ниво, на национално ниво, както и  по отношение на изпълнението на основните приоритети. Представени бяха новите насоки на ЕК, използвани подходи и предложения за нови такива, извеждане на хоризонтални политики. Повишаването на капацитета е част от целите на подобни дискусионни срещи, повишаване на знанията и информираността, стимулиране на активност, осъзнаване на необходимостта от активно включване.

Представиха се презентации по изпълнението на всеки от приоритет от Стратегията. Участниците се включиха активно с въпроси и предложения.

Специално внимание бе отделено и на проекта на Стратегия  след 2020 г.  Бяха разгледани мерки и индикатори, предложени от институциите за периода до 2030 г., както и оперативните цели в самата Стратегия след 2020 . По тях бяха направени препоръки и предложения.

Представиха се успехи, дискутираха се редица трудности на местно ниво, вкл.  и от проекти, реализирани по схемата за безвъзмездна финансова помощ "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи". Някои от бележките се свеждат до: липса на организация, капацитет, средства, участие, както от страна на местна власт, така и на местните общности.

Проведените срещи изпълниха своето предназначение за установяване на диалог между всички заинтересовани страни.