Консултантско бюро Напредък 7 от Пловдив представя своята добра практика Социално-здравен център

eu flag

Проект: T.E.A.M. Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

 

Сдружение “Консултантско бюро Напредък 7” (КБН7) е неправителствена организация - юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Дейността е организирана в подкрепа на деца и лица от рискови групи.

Сдружението работи с професионален екип от 7 сътрудници на терен по Програма “Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза” за кв. Столипиново на гр. Пловдив и област Пловдив. Офисите на организацията са позиционирани във вътрешността на двата района на град Пловдив с най–концентрирано ромско население /Столипиново и Шекер махала/.

Координационно–управленският съвет на КБН7 е съставен от специалисти с богат опит в предоставянето на социални услуги за деца и семейства; в  работата в партньорство със Структурите на ДСП–ОЗД, ДБТ, учебни  и лечебни заведения, РУП на МВР; ДДЛРГ, ЦНСТ, НЖ, ПЖ, ЗЖ; по програми на Глобалния фонд; с РЗИ и др. Преди и по време на дейностите по програма “Туберкулоза” членовете на екипа на КБН7 заемат и позиции на управители, ръководители или координатори в СУ ДДД като ЦОП, ЦСРИ, Н.жилище, методисти в ДДЛРГ; местни експерти по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Имат участие в редица обучения, организирани от програмите на Глобалния фонд.

Консултантско бюро Напредък 7 представя своята добра практика Социално-здравен център.

СОЦИАЛНО – ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР

ФУНКЦИОНИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛАНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА” – ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

СДРУЖЕНИЕ „КОНСУЛТАНТСКО БЮРО НАПРЕДЪК 7”

Резюме

1. Местоположение:

Центърът се намира  в гр. Пловдив – кв. Столипиново, ул. „Храбрец” №17А – в район с концентрирано ромско население. С необходимите обозначителни табели се улеснява достъпът на потребителите до сградата. В близост се намират и други подкрепящи социални, здравни и образователни институции: ДКЦ Изток, 6 РУП на МВР Пловдив, СОУ Найден Геров, ДБТ – Източен, ДСП – Източен. Осигурена е транспортна инфраструктура – изградена улична мрежа и тротоари за пешеходци и развити транспортни връзки.

Изисквания за обзавеждането и оборудването в Центъра: Интериорът е съобразен със спецификата на дейностите, предлагани като услуга. Мебелировката  осигурява удобство и позволява вещите и пособията за занимания да се съхраняват в шкафове и етажерки. Разположението на мебелите осигурява лесно преминаване на потребители с намалена подвижност. Тъй като услугата се предоставя и на деца са осигурени необходимите пособия за индивидуална работа. Спазват се основните изисквания на НКССУД и ЗЗД. Екипът е с богат опит в предоставянето на услуги за деца. Настилката  позволява лесно почистване и дезинфекция.

2. Съотносимост към действащата нормативна уредба:

 • Сдружение КБН7 притежава лиценз от ДАЗД за услугите „Мобилен център за работа с деца в риск” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” и съответна регистрация в АСП.
 • Дейностите на Социално-здравния център /вкл. с деца в риск/ са заложени в работното задание по Програма ТБ и се реализират посредством финансиране от Програмата чрез притежавания лиценз за Мобилен център.
 • Сдружението има разработени „Политики за закрила на детето и предпазване от насилие, злоупотреби  и дискриминация” – същите са съобразени с действащата нормативна уредба.

3. Социално – здравен център: функции и дейности

Центърът функционира ежедневно с даване на дежурства от страна на сътрудници на терен (СТ) и координатора по Програма ТБ. Всяко лице, което е поискало консултация или разяснения получава ЗОМ, както и индивидуално разяснение, информиране и консултиране. Често в Центъра се провеждат и събития с лекционен характер на малки групи от 3-4 лица или деца. Екипът се стреми да изпълнява дейностите по програмата в Центъра, но винаги съпроводени от социални консултации, оказване на помощ и подкрепа за разрешаване на съпътстващи заболяването проблеми /когато това е възможно/. Има случаи след консултации в Центъра и насочване към социални структури – те да получат реална подкрепа от Държавните институции. Екипът от СТ – придружава и служители на ДБТ, ОЗД и др. на терен в квартала.

Ромската общност, концентрирана в кв. Столипиново, е сред уязвимите групи, поради бързо настъпващата десоциализация в общността, социалната изолация, ниската обща, икономическа и здравна култура, липсата на здравно осигуряване и във връзка с това –затруднен достъп до здравни услуги, висок ръст на безработица – до 90%, липса на социални умения и мотивация за социализация, които създават предпоставки за разпространение на туберкулозата.

Работата в Центъра и тази на терен цели предоставяне на информация за заболяването, скриниране и разясняване на основните рискове. Мотивирането за изследване или лечение, въпреки продължителността се явява основна дейност на екипа. Съобразно изготвения график сътрудниците осъществяват мобилна работа в квартал Столипиново и обл. Пловдив при спазване на основните изисквания за аутрийч.

Регистрира се отлично взаимодействие с местната власт по места, както и със отделните звена на Дирекциите „Социално подпомагане”.

Уязвими групи, с които са осъществени дейности по промотиране и консултиране:

Ромска общност, лица с алкохолна и наркотична зависимост, деца на улицата и деца в риск, лица, живеещи с ХИВ/СПИН в кв. Столипиново.

Познавайки отлично социалните услуги в гр. Пловдив и поддържайки регулярна комуникация с ръководствата им, Сдружение КБН7 организира срещи с институциите, предоставящи „постоянна грижа” или „седична грижа” на деца с произход – кв. Столипиново.

От пет институции – четири проявиха интерес към провеждане на кампания и изследване на членове на персонала и децата съгласно действащата нормативна уредба /ЗЗД, ППЗЗД, ЗСП, ППЗСП, НКССУД, Харта за правата на детето на ООН/. Това са: КСУ „Олга Скобелева”, КСУДС, Пловдив, Отдел „Закрила на детето” към ДСП Пловдив, ЦОП за деца и родители към Фондация „За нашите деца” – Пловдив.

С оглед развитието на Здравно-социалния (дневен) център – по искане на екипа СУП осигури и оборудване, описано в инвентарен опис през месец ноември 2016 г.

Основни области, в които е насочена дейността на екипа:

 •    Разяснителни дейности с кампаниен характер и промотиране на програмата с акцент на превенция или ограничение на разпространение на ТБ.
 •    Консултиране, както в здравен, така и в социален аспект -  с оглед ограничаване на общи за населеното място рискове.
 •    Намаляване на риска от заразяване и разпространение на туберкулозата.
 •    Здравни знания и хигиенна култура на болните от туберкулоза и семействата им.
 •    Повишаване на информираността и нагласите сред рисковите групи за приемане на предлаганите им социални и здравни услуги.
 •    Повишаване на толерантността и загрижеността на обществото и институциите към рисковите групи.
 •    Насочване за изследване след анкетиране.
 •    Придружаване за изследване или за връщане на резултат от такова.

Постоянни терени за работа на специалистите при аутрийч в кв. Столипново на град Пловдив: Крайречна - Ул.Крайречна и съседните на нея ул.„Крайна” и горните номера на ул.”Калина; Къналъ махала - края на ул.Крайречна и пред ул.”Крайна”, до пункта за изкупуване на желязо; Шумен - зад Нов пазар; Сокол -  Соколите обхващат всички блокове на ул.Сокол и част от улиците „Славия” и „Златица” – изключително рисков район. Работи се и с деца в риск; Батак - всички блокове на улица „Батак” и къщите зад блоковете; Възход - Възход обхваща цялата улица „Възход” (от Поликлиниката ДКЦ до стария пазар на ул.Елба) и къщите отсрани, които са на улиците „Донбас” и „Правда”; Ромска махала - теренът обхваща част от ул.Ландос и всички къщи на ул.Малина и ул.Армеец - до Стария Пазар; Калина - цялата ул.”Калина” и къщите от двете и страни.Теренът започва от новия Търговски център”Изгрев” до блоковете на ул.”Сокол”; Грамос - пресечка на търговската улица Калина; Джебел - предимно ИУН;

За областта: Асеновград – ромска махала /включително извън регулацията/; Първомай – ромска махала /включително извън регулацията/; Раковски - ромска махала /включително извън регулацията/; Рогош - ромска махала /включително извън регулацията/; Куклен - ромска махала /включително извън регулацията/; Стамболийски /вкл. Ново село и Куртово Конаре/ - ромска махала /включително извън регулацията/; Калояново - ромска махала /включително извън регулацията/;Марково /здравно–информационни беседи в училище/.

Няма възможност за определяне на точен обхват, с оглед динамиката на ромското население /мобилност според особеността на етноса / Пример: една от двете ромски махали в с. Ново село през периода пролет–лято и есен се обезлюдява като от 15-20 къщи през зимата през посочения период остават 4-6 къщи.

При теренната работа се обхващат както скринираните от къща на къща лица, така и на тези обхванати на обичайно посещаваните места от ромското население в махалата /пред религиозни или обредни храмове, заведения, пред къщите на местните лидери/.

Забележка: Работата на терен подпомага значително дейността на социално–здравния център. По този начин се промотират услугите и се опосредства достъпът до Центъра.

4.  Количествена измеримост на дейностите в Центъра

През 2016 година са:

 •    анкетирани 1182 лица и деца. На същите е проведено информиране и консултиране както със здравна, така и със социална насоченост;
 •    придружени 124 лица и деца с оглед достъп до обществени ресурси – здравеопазване, социално подпомагане, образование и др.;
 •    изготвени 862 протокола от работа на терен с лица и деца;
 •    брой деца, с които е работено през 2016г.: 62 деца. Освен с децата задължително се работи и със семействата им;

Сътрудничество и съвместна дейност с други институции (лечебни заведения, социални структурии др.). Участие на Председателя на организацията в обучителен семинар, организиран по Програма ТБ в с. Лозен–обучителен център на БЧК. Като темата е именно доброто взаимодействие със социални или общински структури. По време на обучението Сдружението имаше възможност да представи добри практики от работата си. Същото беще високо оценено от партниращите АСП и ДАЗД, както и от общините Пловдив, Варна, Русе и Бургас. Проведени са радица работни срещи с КСУДС Пловдив, КСУ «Олга Скобелева», ДДЛРГ, ОЗД Пловдив, ДСП Родопи, ОЗД Родопи, ЦОП „За деца и родители”. Подписано споразумение за партньорство с ЦСРИВПЛСБ;

Проведен мониторинг по програмата на 27.09.2016 г. от страна на Структурата за управление на програмата. Резултатите са отразени в двустранно разписан протокол. Дейностите се изпълняват в съответствие с работното задание – без нарушения.

 

Изготвил:

Любен Иванов

Председател Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7” гр. Пловдив

Консултантско бюро Напредък 7

гр. Пловдив,  ул. „Напредък” №7, п.к. 4003

e-mail: kbn_7@abv.bg ; web-site: www.kbn7.com

Обединени за напредък и развитие

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет.

Тази рубрика е създадена с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейската комисия.