Предложения за начини на граждански мониторинг върху изпълнението на Националната стратегия за приобщаване и участие на ромите (2021-2030)

Във връзка с продължаващия консултативен процес приканваме представителите на гражданските организации да предложат идеи за начини на граждански мониторинг, който да бъде вписан в стратегията.

Ежегодно Европейската комисия изготвя доклади за всяка държава-членка въз основа на подадена информация от националните контактни точки. Паралелно с това се представят и доклади, изготвени от гражданското общество (shadow reports), които стават също част от докладите за държавите-членки.

По подобен начин, участие на гражданските организации в мониторинга по изпълнение на стратегията, предлагаме да бъде разписан в проекта на стратегията за приобщаване и участие на ромите.

В рамките на продължаващия консултативен процес, до 4 март 2021 г., очакваме предложения и идеи.