Секретариатът на НССЕИВ завърши изпълнението на проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“.

eu flag

Проект: T.E.A.M.2 - Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 854854 - TEAM2

REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

Секретариатът на НССЕИВ завърши изпълнението на проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) чрез администрацията на Министерския съвет.

Проектът продължи инициативата на Секретариата, като Националната контактна точка, за осигуряване на платформа за диалог и сътрудничество на заинтересованите страни по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР).

При спазване на изключителни противоепидемични мерки в периода на проекта бяха проведени общо 14 тематични дискусии, работни и откриваща срещи с участието на представители на заинтересовани страни на национално, областно и местно ниво – институции, НПО, медиатори и др.
Дискусиите се фокусираха върху предизвикателствата при планирането, изпълнението, наблюдението и отчитането на мерките по приоритетите на НСРБИР / плановете. Представените резултати от проведения в рамките на проекта преглед на напредъка по приоритети, въпросите за мониторинга, отчитането и финансирането, както и споделените от участниците собствен опит и практики послужиха като импулс за дискусиите. Бяха консултирани и проектите на национални стратегически документи за периода след 2020 г. Повишена беше осведомеността на участниците относно националната рамка на политиките за интегриране на ромите и рамката на ЕС, вкл. най-новите развития в тази област. Акцент беше поставен и върху въпроси, свързани с укпепването на диалога, сътрудничеството, участието, обмена, взаимодействието между съответните заинтересовани страни на всички нива.

Проектът подкрепи националния консултативен процес чрез Национална ромска платформа като механизъм за диалог, координиран и ръководен от Националната контактна точка.

Информация за проведените събития и представените материали е публикувана на интернет страницата на НССЕИВ.

Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните материали се носи от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в документа информация.