Набират се младежи от ромски произход за участие в изпълнението на проект T.E.A.M.3 - Заедно можем повече Проект: T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече(обновена)

eu flag

Проект: T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 101008352 TEAM3

REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

 

ВАЖНО!!!

След първоначалното публикуване на това съобщение, на 15.06.2021 г.,  във връзка с постъпили запитвания от потенциално заинтересовани лица за горната възрастова граница на понятието за „младеж“, посочвайки различни източници (ООН и др.),възрастта за участие става 18-35 г.

 

Във връзка с изпълнението на проект T.E.A.M.3 - Заедно можем повече финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство“ (2014-2020 г.) на Европейския съюз, Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (СНССЕИВ) набира 10 младежи от ромски произход, които да бъдат обучени за общностни фасилитатори и включени в изпълнението на проекта през 2021-2023 г.

Обща информация:

Проектът продължава и надгражда Националната ромска платформа за осигуряване на диалог и сътрудничество на заинтересованите страни по изпълнението на националните политики за приобщаване на ромите. Проектът взема предвид и насоките на обновената стратегическа рамка на Европейския съюз за равенство, приобщаване и участие на ромите за 2020 - 2030 г. Новата стратегическа рамка за ромите ясно обръща внимание на младите роми, по-специално в контекста на младите хора, които се намират извън заетост, образование или обучение (NEETs). За да адресира тези нужди, чрез този проект се набират 10 младежи от ромски произход, които ще бъдат обучени като общностни фасилитатори и ще бъдат включени в дейности по приобщаващо местно планиране в 10 общини в страната. (Всеки младеж ще работи в една община).

Подбраните участници ще:

  • преминат през четири обучения: Фасилитиране на участието на местните ромски общности в процеса по разработване, изпълнение, мониторинг и оценка на общинските политики за приобщаване; Застъпничество и комуникация с институции; Разработване и управление на проекти; Равнопоставеност на жените и мъжете;
  • подкрепят местните власти да приложат структуриран подход с участие на всички заинтересовани страни, включително на ромската общност във връзка с разработването на местния план за равенство, приобщаване и участие на ромите след 2020 г., за идентифициране и анализ на местните проблеми, извеждане на приоритетните нужди, които да се адресират чрез общинските планове за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите след 2020 г. и План за интегрирано развитие на община.
  • организират фокус групи/обществени събития с участието на представители на ромските общности и институции от дадена община; ще извършат минимум 10 посещения в определената за всеки община; всеки младеж ще бъде подпомаган от екип от треньори и обучители;
  • вземат участие в срещи на Националната ромска платформа, Европейската ромска платформа и в други работни посещения.


С подбраните кандидате ще бъде сключен граждански договор с възнаграждение. (В рамките на около три минимални (за 2021 г.) работни заплати)

Профил на кандидата:

Кандидатите трябва да са на възраст между 18 и 30 години и със завършено средно образование. ВАЖНО!!! След първоначалното публикуване на това съобщение, на 15.06.2021 г.,  във връзка с постъпили запитвания от потенциално заинтересовани лица за горната възрастова граница на понятието за „младеж“, посочвайки различни източници (ООН и др.),възрастта за участие става 18-35 г.

Те трябва да са мотивирани, да постигнат промяна за себе си и своята ромска общност чрез фасилитиране на диалог между местната власт и местната ромска общност, както и да участват във всички планирани срещи по проекта. Да имат възможност да пътуват в страната и в чужбина. Календар на срещите ще бъде подготвен и предоставен на избраните кандидати.
Всички разходи за транспорт, нощувка, храна и обучение са за сметка на проекта.

С оглед на дейностите по проекта ангажиментите на младежите ще започнат през втората половина на м. август 2021 г. и ще продължат до края март 2023 г.

*Предвид летния период и оценявайки обективните обстоятелства планираме обученията да започнат в периода края на м. август – началото на м. септември 2021 г.

Как да кандидатствате?

Кандидатите подават: CV в европейски формат и мотивационно писмо, което ще е от значение за набирането на кандидатите, на следните електронни адреси:
Team2@government.bg и v.kalcheva@government.bg .

* Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси е звено от Администрацията на Министерския съвет на Република България, лицензирана да обработва лични данни. Вашите лични данни няма да бъдат споделени с трети страни.

Срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30 юни 2021 г.
Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 4 юли 2021 г. като екипът на проекта ще информира всички кандидати.