Проведе се дискусионна среща по проект „T.E.A.M.3– Заедно постигаме повече“

eu flag

Проект: T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 101008352 TEAM3

REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

На 20.08.2021 г. се проведе дискусионна среща по проект „T.E.A.M.3– Заедно постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по националните стратегически документи за приобщаване на ромите. На срещата присъстваха над 30 представители на институции и граждански организации, ангажирани с разработване и изпълнение на политиките за интегриране на ромите, Секретариатът на НССЕИВ, екипът на проекта. 

Основните цели на откриващата за проекта среща беше неговото промотиране в контекста на настоящите европейски и национални политики, насочени към социално-икономическо приобщаване на уязвимите групи на ромите, както и представяне на резултатите от проведения по проекта преглед на изпълнението през последните две години на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР). 

Участниците бяха запознати с предстоящите дейности по проекта. Подчертана беше допълняемостта им с двата тематично свързани предходни проекти, който поставиха началото и развитието на Националната ромска платформа, като механизъм за диалог между заинтересованите страни на всички равнища. Предоставена беше възможност за дискусия по предизвикателствата при изпълнението през последните две години на НСРБИР. Представен беше и проекта на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2020-2030 г. 

Срещата допринесе за информиране, обмен, обсъждане и диалог по въпроси, свързани с политиките за приобщаване на ромите. 

Предвидените по проекта дейности продължават с провеждане на семинари за въпросите на планиране, изпълнение, наблюдение и финансиране на приобщаващи местни политики, насочени към уязвими общности, с участието на представители на заинтересовани страни от общини и области.