Покана за заявяване на желание за членство на юридически лица с нестопанска цел в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (Националния съвет, НССЕИВ) за периода 2022-2024 г.!

Уважаеми госпожи и господа,

Съгласно Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) членството на юридическите лица с нестопанска цел в съвета е за срок от 3 години, след което, при желание, се подновява за нов 3-годишен период.

Тригодишният срок за членство на всички НПО членове на Националния съвет приключва в 2021 г.

 С настоящото отправяме покана до желаещите юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да заявят членство в НССЕИВ за периода 2022-2024 г.!

Желаещите организации следва, в срок до 20 декември 2021 г. да подадат до Секретариата на Националния съвет:

- заявление в свободен текст,

- съдебно удостоверение за актуално състояние (тези организации, които не са вписани в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията) и

- формуляр по образец, утвърден от председателя на Националния съвет, за дейността си – прикачен по-долу.

Повече детайли относно членството в Националния съвет може да намерите в Правилника за устройството и дейността на съвета.

 Документите може да се изпращат

  • на хартия, на адрес:

София 1594, булевард "Дондуков" № 1,

Министерски съвет

Секретариат на НССЕИВ

!!! Важно за подадените по пощата, или изпратени чрез куриерска фирма заявления: пощенското клеймо трябва да е най-късно от 20.12.2021 г. !!!

  • по електронна поща

на електронен адрес:   MS_register@government.bg . (Това е електронният адрес на Деловодството на Министерския съвет).

!!! Важно за подадените чрез електронния адрес на Деловодството  на Министерския съвет: Подписаното заявление и попълнения и подписан формуляр трябва да са сканирани и изпратени на посочения електронен адрес в срок до края на работния ден на 20.12.2021 г. !!!

Вашата поща ще бъде заведена веднага с номер и изпратена после в Секретариата на НССЕИВ.

 

Документация, постъпила след посочените срокове, няма да се разглежда.

 Секретариат на НССЕИВ