Министерският съвет прие Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Националния план за действие за периода 2022-2023 г.

На днешното си заседание правителството прие Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Националния план за действие за периода 2022-2023 г.

Стратегията е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Стратегията отчита научените уроци и надгражда постигнатото в периода на изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Стратегията допринася за постигане на целите на Националната програма за развитие: България 2030, като акцентът е насочен основно към реализирането на Цел I. Ускорено икономическо развитие и Цел III. Намаляване на неравенствата. Стратегията се вписва в контекста на развитието на европейските интеграционни и приобщаващи политики, като отчита и насоките, дадени в Съобщението на Европейската комисия до Европейския Парламент и Съвета от 7 октомври 2020 „Съюз на равенството: Стратегическа рамка на Европейския съюз (ЕС) за ромите за равенство, приобщаване и участие“.

За постигане на дългосрочната цел за осигуряване на ефективно равенство и намаляване на различията между ромите и останалата част на населението, в Стратегията, към досегашните ключови области: образование, заетост, здравеопазване, жилищни условия, култура, върховенство  на закона и антидискриминация, се добавят три взаимно подсилващи се хоризонтални цели: равенство, приобщаване, участие; има и раздел, посветен на овластяването и равните възможности на ромската жена

Основен принцип при разработването на Стратегията е партньорството и широките консултации с всички заинтересовани страни: представители на институции, гражданското общество, ромската общност. Във всеки етап от процеса на подготовка на документа представителите на заинтересованите страни бяха водени от стремеж за отразяване на реалните нужди и значими проблеми на общността, както и обхващане на всички възможни решения.

Оперативното изпълнение на Националната стратегия се осъществява чрез краткосрочни национални планове за действие, първият от които е за периода до 2023 г.

Финансовото обезпечаване на мерките в плана за действие ще се осъществява със средства от държавния бюджет и финансовата подкрепа чрез инструментите на ЕС.

Стратегията е изготвена с широкото участие на представители на министерства и институции, гражданското общество и ромската общност.