Удължаване на срок

Удължен е срокът за приемане на оферти по обществена поръчка с предмет: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучаване за работа със СИСТЕМАТА“ по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.

Срокът за приемане на оферти е удължен до 28.08.2017.

Повече информация на:http://customerprofile.government.bg/vieworder.php?id=BB33B21C-62FB-11E7-8502-F04DA2031065

Източник: http://customerprofile.government.bg/vieworder.php?id=BB33B21C-62FB-11E7-8502-F04DA2031065

 

ЕСФ Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г. оп