Общински съвети

Общинските съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси се създават с решение на съответния общински съвет. Общинският съвет определя структурата, състава и задачите на общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Общините разработват и приемат общински програми и планове за интеграция на малцинствените общности.  Над 80% от общините изпълняват общински планове за интеграция на ромите.  За решаването на най-важните проблеми местната власт си сътрудничи с централната власт и с неправителствените организации.