Международни стандарти

Резолюция на Европейския парламент относно положението на ромите, живеещи в населени места в ЕС (2022/2662(RSP))

Текстът по –долу е публикуван на сайта на Европейския парламент: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-10-05_BG.html

 

Резолюция на Европейския парламент от 5 октомври 2022 г. относно положението на ромите, живеещи в населени места в ЕС (2022/2662(RSP))         

           

Европейският парламент,

Съветът на Европейския съюз прие препоръка относно равенството, приобщаването и участието на ромите

Съветът на Европейския съюз прие препоръка относно равенството, приобщаването и участието на ромите, като засили ангажимента на държавите членки за ефективна борба с дискриминацията срещу ромите и за насърчаване на приобщаването им в ключовите области на образованието, заетостта, здравеопазването и жилищното настаняване.

Тя заменя Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки. Настоящата препоръка се основава на досегашния опит и в нея се преразглеждат досегашните мерки, като се разширява бъдещият им обхват.

Стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030)

На 7 октомври 2020 г. Европейската комисия прие нов десетгодишен план в подкрепа на ромите в ЕС, в това число предложение за препоръка на Съвета. Планът се съсредоточава върху седем ключови области: равенство, приобщаване, участие, образование, заетост, здраве и жилищно настаняване. Във всяка от тези области Комисията предлага нови цели и прави препоръки към държавите членки за тяхното постигане.

Европейският парламент прие Резолюция относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа (2020/2011(INI))

Текстът по –долу е публикуван на сайта на Европейския парламент: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0229_BG.html

 

  Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа (2020/2011(INI))

Европейският парламент,

План за действие на ЕС за борба с расизма (2020-2025)

На 16 септември 2020 г. председателят Фон дер Лайен обяви нов план за действие на ЕС за борба с расизма, в който се определя набор от мерки за следващите пет години.

Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите за периода до 2020 г.

Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите за периода до 2020 г.

Съобщение/Комюнике на Европейската комисия "Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.", 5.04.2011 г.