Доклади

Министерският съвет прие Административния мониторингов доклад за изпълнението през 2022 г. на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030)

Правителството одобри Административния мониторингов доклад за изпълнението през 2022 г. на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030). Докладът е изготвен от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси въз основа на постъпили от отговорните институции данни за изпълнените мерки, дейности и политики. Той представя цялостна информация за изпълнението на Националната стратегия, както и на общинските планове за действие.

Доклад 2019 г. на Европейската комисия за изпълнението на националните стратегии за интеграция на ромите

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“, под чието ръководство и координация е изготвен доклада, го предостави на Националните контактни точки по изпълнение на националните стратегии.

Съобщението на комисията до Европейския парламент и Съвета относно Доклад за изпълнението на Националните ромски стратегии – 2019 г. и придружаващия го работен документ в две части, може да намерите тук (на английски език):

 

Оценка за периода 2011—2017 г. на Рамката на ЕС за национални ромски стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.

На 4 декември 2018 г. Европейската комисия публикува Доклад относно междинната оценка на рамката на ЕС.

Направена е оценка за периода 2011—2017 г. В доклада се обобщават данните от откритата обществена консултация (ООК), резултатите от оценката и основните поуки, извлечени от нея. Пълната оценка се съдържа в Работния документ на службите на Комисията,  придружаващ доклада.

Съобщението на комисията до Европейския парламент и Съвета (на български език) и придружаващия го работен документ(на английски език), може да намерите тук:

Министерският съвет одобри Административния мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

Правителството прие доклад за изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите

Министерският съвет прие административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020. Той отчита напредъка по изпълнението на стратегията, както и на общинските планове за действие за миналата година.