Добри практики

eu flag

Проект: T.E.A.M. Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

 

Консултантско бюро Напредък 7 от Пловдив представя своята добра практика Социално-здравен център

Сдружение “Консултантско бюро Напредък 7” (КБН7) е неправителствена организация - юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Дейността е организирана в подкрепа на деца и лица от рискови групи.

Сдружението работи с професионален екип от 7 сътрудници на терен по Програма “Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза” за кв. Столипиново на гр. Пловдив и област Пловдив. Офисите на организацията са позиционирани във вътрешността на двата района на град Пловдив с най–концентрирано ромско население /Столипиново и Шекер махала/.

IX основно училище „Темелко Ненков“ в гр. Перник представя проекта си „Работилница за мечти“

IX-то основно училище „Темелко Ненков“ в гр. Перник работи по едногодишен проект „Работилница за мечти“ от началото на м. август 2016 г.  Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на ученици от етнически малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Рома Верситас – България: Добрият пример следва да бъде показан

„Рома Верситас” – България е неправителствена организация в обществена полза и подпомага академичното развитие на студенти, обучаващи се в различни университети в България. Младежите имат възможност да изучават английски език и информационни технологии, извън задължителната факултативна образователна програма. Наред с това част от тях имат назначени наставници – университетски преподаватели или специалисти, които подпомагат академичното, префесионалното и личностно развитие на бъдещите специалисти.

Тази рубрика е създадена с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейската комисия.