Структура

Структура

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ) е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси. Председател на НССЕИВ е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя. Съветът има двама заместник-председатели: един – представител на правителството и един – представител на юридическите лица с нестопанска цел, които са членове на Съвета. Членове на НССЕИВ са заместник-министри, ръководители на агенции и ведомства, представител на Централното координационно звено, представители на: Българската академия на науките, Националното сдружение на общините в Република България, юридически лица с нестопанска цел. Административно НССЕИВ се обслужва от Секретариат на НССЕИВ, който е звено в администрацията на Министерския съвет.

Вицепремиерът Мария Габриел утвърди състава на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Със Заповед № Р-188 на вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел, от 6.10.2023 г., е утвърден поименният състав на НССЕИВ както следва:

ГИНКА МАШОВА-СТАНЧЕВА  заместник-министър на труда и социалната политика

МАРТИН ГИКОВ    заместник-министър на иновациите и растежа

ИВА ПЕТРОВА       заместник-министър на енергетиката

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА         заместник-министър на туризма

АНГЕЛИНА БОНЕВА        заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

АТАНАС ЗАПРЯНОВ        заместник-министър на отбраната

Утвърден е съставът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси за 2023 г.

Със Заповед № Р-42 на вицепремиера по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, от 6.03.2023 г., е утвърден поименният състав на НССЕИВ както следва:

 

НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА

заместник-министър на труда и социалната политика

СТЕФАН САВОВ

заместник-министър на иновациите и растежа

ИВА ПЕТРОВА

заместник-министър на енергетиката

Състав на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Заместник министър-председателят и председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров, със своя Заповед № Р-205 от 16.09.2022 г., утвърди поименния състав на Съвета.

Заместник министър-председателят и председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров, със своя Заповед № Р-205 от 16.09.2022 г., утвърди поименния състав на Съвета.

Заповедта отменя Заповед № Р-52 от 24 март 2022 г., изменена със Заповед № Р-186 от 25 август 2022 г.

 

Състав на НССЕИВ:

 

Утвърдени са промени в състава на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Във връзка с настъпили структурни и персонални промени в Министерския съвет заместник министър-председателят и председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров, със своя Заповед № Р-186 от 25.08.2022 г., утвърди промени в поименния състав на Съвета.

 

Състав на НССЕИВ:

 

НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА

заместник-министър на труда и социалната политика

СТЕФАН САВОВ

заместник-министър на иновациите и растежа

ИВА ПЕТРОВА

Утвърден е съставът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 2022 г.

Със Заповед № Р-52 на вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова, от 24.03.2022 г., е утвърден поименният състав на НССЕИВ както следва:

 

Утвърден е съставът на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

Със Заповед N Р-95 на заместник министър-председателя Томислав Дончев от 23.07.2019 г. е утвърден състава на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)