Областни съвети

Областните съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (Областните съвети) са консултативни и координиращи органи, подпомагащи провеждането на политиката по етническите и интеграционните въпроси на областно ниво.

Председател на Областния съвет е областният управител.

Областните съвети включват заместник-кметове на общини, отговарящи по етническите въпроси, ръководители на териториални звена на централната изпълнителна власт в областта, представители на сдружения с нестопанска цел и по-специално неправителствени организации (НПО) на малцинствата, развиващи дейност в съответната област.

В 28-те областни администрации областните експерти по етническите и интеграционните въпроси изпълняват функцията на секретар на съответния областен съвет. Контактни данни за областните експерти по ЕИВ и информация за областните съвети.

Всички областни администрации имат областни стратегии за интеграция на ромите до 2020 г. в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)