In memoriam Напусна ни Христо Христов

С прискърбие съобщаваме за внезапната кончина на Христо Христов, председател на една от най-дългогодишните организации-членове на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България.

Най-искрени съболезнования към семейството и близките на Христо Христов.

Поклон пред паметта му!

Провеждат се работни срещи с медиатори по проект „Т.Е.А.М.3 – Заедно постигаме повече“, No 101008352 – ТЕАМ3 – REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Работна среща "Насърчаване на дейността на образователните медиатори – предизвикателства и перспективи", по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“

В дните 12-13 май 2022 г. се провежда работна среща по проект „T.E.A.M.3– Заедно постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по националните стратегически документи за приобщаване на ромите.

Министерският съвет прие Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Националния план за действие за периода 2022-2023 г.

На днешното си заседание правителството прие Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Националния план за действие за периода 2022-2023 г.

Стратегията е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Стратегията отчита научените уроци и надгражда постигнатото в периода на изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации

по
Проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Проект на Национален план за действие за периода 2022-2023 г.

На Портала за обществени консултации  на Министерския съвет https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6706

е публикувана Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации по Проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Проект на Национален план за действие за периода 2022-2023 г.

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.