Административeн мониторингов доклад за 2016 г.

за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

Докладът е приет с Решение № 325 от 15 юни 2017 г. на Министерския съвет и е приет от Народното събрание.

Повече информация на http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=73&id=2668

http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=73&id=2679