Разработена и внедрена е софтуерната платформа на СИСТЕМАТА

Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“

ЕСФ лого
Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г. 
ОПРЧР

Линк за достъп до СИСТЕМАТА

 

Project 2014BG05M9OP001-3.2015.00 "Developing and implementing a system for monitoring, evaluation and control of the National Strategy of the Republic of Bulgaria for Roma Integration 2012-2020" (SYSTEM), under the OP "Human Resources Development" 2014-2020 financed by the European Social Fund and the Government of Republic of Bulgaria

В периода 8.03.-20.06.2018 г. се изпълни договор за „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучаване за работа със „СИСТЕМАТА“.

С това приключи и дейност 3 по проекта.

Разработена е многомодулна и многофункционална софтуерна платформа, чрез която ще се събира, съхранява и управлява информацията, необходима за анализите на състоянието, стратегическото управление, мониторинга и контрола на процесите на интеграция на ромите и другите уязвими групи.

Над 600 представители на централната, областните и общинските администрации са запознати с целите,  задачите, структурата и функционалностите на „Системата“ и са обучени за начин за работа с нея, въвеждане на информация, видове доклади и справки, които тя може да генерира и т.н.

Достъп за регистрация до софтуерната платформа на СИСТЕМАТА е наличен за всички структури на Възложителя, асоциирания партньор - НСИ, както и за всички други организации–ползватели на СИСТЕМАТА в 28 области, на национално и местно ниво. За пълното осъществяване на всички функции на СИСТЕМАТА следва структурите по места да въведат информацията от тяхна компетентност.

Прикачен файл Size
Доклади по дейност 3 6.16 MB