Структура

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ) е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси.

Председател на НССЕИВ е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя.

Съветът има двама заместник-председатели: един – представител на правителството и един – представител на юридическите лица с нестопанска цел, които са членове на Съвета.

Членове на НССЕИВ са заместник-министри, ръководители на агенции и ведомства, представител на Централното координационно звено, представители на: Българската академия на науките, Националното сдружение на общините в Република България, юридически лица с нестопанска цел.

Административно НССЕИВ се обслужва от Секретариат на НССЕИВ, който е звено в администрацията на Министерския съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НССЕИВ: ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

С решение на Министерския съвет от 11.08.2022 г. заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

 

L.Lazarov  Лазар Лазаров е роден на 18 март 1970 г. в София. Завършил е УНСС, специалност „Макроикономика“ през 1996г. Магистър по икономика. Завършил е и курс по „Мониторинг и оценка на социални програми и проекти по методологията на Международната организация на труда“.

  От 1995 г. последователно е заемал консултантски, експертни и управленски позиции в Националната служба по заетостта (понастоящем Агенция по заетостта), Българската стопанска камара, Икономическия и социален съвет, Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика и Фонд „Условия на труд“.

  Бил е съветник на министъра на труда и социалната политика от август 2005 до ноември 2007 г., а от ноември 2007 г. до юли 2009 г. Лазар Лазаров е заместник-министър на труда и социалната политика. От август 2009 г. до юни 2013 г. е бил главен експертен сътрудник към Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание. В периодите юни 2013 - август 2014 г., ноември 2014 г. - май 2016 г., февруари 2017 г.- май 2017 г., както и от края на септември 2017 г. досега Лазар Лазаров е заместник-министър на труда и социалната политика.

Председателствал е редица тристранни органи за социален диалог в областта на пазара на труда, трудовата миграция и трудовата мобилност, политиките за хората с увреждания, равните възможности на мъжете и жените и др.

Назначен за служебен заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика  от 2 август 2022 г.