Оценка за периода 2011—2017 г. на Рамката на ЕС за национални ромски стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.

На 4 декември 2018 г. Европейската комисия публикува Доклад относно междинната оценка на рамката на ЕС.

 

Направена е оценка за периода 2011—2017 г. В доклада се обобщават данните от откритата обществена консултация (ООК), резултатите от оценката и основните поуки, извлечени от нея. Пълната оценка се съдържа в Работния документ на службите на Комисията,  придружаващ доклада.

Съобщението на комисията до Европейския парламент и Съвета (на български език) и придружаващия го работен документ(на английски език), може да намерите тук: