Секретариатът на НССЕИВ започна изпълнението на Проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“, Национална Ромска Платформа

eu flag

Проект: T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 101008352 TEAM3

REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

Секретариатът на НССЕИВ чрез администрацията на Министерския съвет започна от април 2021г. изпълнението на проект с наименование „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020.

 Проектът продължава инициативата на Националната контактна точка за осигуряване на платформа за диалог и сътрудничество на заинтересованите страни по изпълнението на стратегическата рамка за равенство, приобщаване и участие на ромите до 2030 г.

Целта на проекта е да допринесе за диалог, сътрудничество и координация на всички заинтересовани страни чрез НРП, като по този начин насърчава приобщаващи политики за интеграция на ромите. През следващите две години проектът ще подкрепи дейности с участието на ромските общности, институциите, неправителствените организации и други, които имат отношение към приобщаващи политики.  

Ще бъде подпомогнат процеса на местно планиране с участието на заинтересованите страни чрез повишаване на капацитета им и съвместно идентифициране на нужди и на мерки, включително за смекчаване на негативното въздействие от епидемията от Covid-19. Планирано е провеждането на работни срещи за насърчаване мрежата на ромските медиатори и диалога им със съответните институции. В проекта са предвидени и тематични семинари за обсъждане на предизвикателства и обмен на практики по изпълнение и наблюдение на приетите мерки за интеграция на ромите.

Важна част от проекта е участието на ромски младежи. Те ще бъдат обучавани и включени в работата по приобщаващото местно планиране и в дейности по обмен, като по този начин бъде насърчено тяхното участие в обществено-политическите процеси.

 

Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните материали се носи от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в документа информация.