Правила за подкрепа на дейности

Със Заповед В-189/30.09.2022 г. на заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика, председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров са утвърдени Правила за оценката на постъпилите предложения на юридически лица с  нестопанска  цел  за подкрепа на дейности, включени в Индикативния план за дейности, допустими за финансиране, свързани с изпълнение на Националната  стратегия  на Република  България  за  равенство,  приобщаване  и  участие  на ромите (2021-2030) и Национални планове за действие, и популяризиране на инициативи на организации на други етноси, членове на НССЕИВ.