Кратко представяне на проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече”

eu flag

Проект: T.E.A.M. Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

 

РЕЗЮМЕ

Организация-бенефициент: Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) чрез администрацията на Министерския съвет

Приоритетна област: подкрепа за изграждането или укрепването и преструктурирането на националния консултативен процес в държавите членки чрез Национални ромски платформи под ръководството на Националните контактни точки.

Финансираща програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия.

Основната цел на проекта Целта на проекта е укрепването на националния консултативен процес чрез Национална ромска платформа (НРП) като механизъм за диалог, обмен и сътрудничество на заинтересовани страни по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР) и други свързани мерки.

Работни направления: Планираните дейности са организирани в пет взаимосвързани и съгласувани работни направления.

Работно направление 0 „Управление и координиране на проекта“ - има за цел да гарантира успеха на предлаганите мерки в обхвата на планираните ресурси, за да се достигнат целите на проекта. Планираните дейности включват: управление и координация, провеждане на срещи на екипа, наблюдение, оценка и отчитане.

Работно направление 1 „Идентифициране на заинтересованите страни и планиране" - има за цел да създаде условия по отношение на инструменти и планиране на следващите фази на проекта за създаване на НРП. Планираните дейности включват: изготвяне на регистър на заинтересовани страни; преглед на съществуващите механизми за обхващане на представители на неправителствения сектор в координационни органи; планиране на предвидените събития по проекта.

Работно направление 2 „Работни и дискусионни срещи" – цели да се постави началото на НРП и да се подпомогне нейното по-добро разбиране и по-нататъшно осъществяване на местно, регионално и национално равнище, да се гарантира подходяща комуникация със съответните заинтересовани страни, да се засили участието на ромски младежи и жени и повиши тяхната информираност. В София ще се проведат 3 работни срещи и 2 тематични дискусии, с различни групи заинтересовани страни от национално, регионално и местно ниво. Работните срещи ще бъдат със заинтересовани страни, които имат опит в работата в мрежа и в участие в координационни и консултативни структури по въпросите на интеграцията на ромите. Тематичните дискусии ще бъдат по проблемите на ромските младежи и жени с оглед по-добро включване в интеграционната политика, предприемане на целенасочени мерки и подобряване на участието им в решенията, които ги засягат.

Работно направление 3 „Регионални форуми" – цели улесняването на диалога на регионално и местно ниво. Планираните дейности включват: Провеждане на 6 регионални форума, по един във всеки от 6-те района за планиране в България, като по този начин ще се обхване територията на страната. Всеки форум ще има два компонента - двудневно обучение и еднодневна Кръгла маса. Участие ще вземат представители на различни регионални и местни заинтересовани страни. Техният капацитет ще бъде повишен чрез интерактивно и практически ориентирано обучение. В дискусии на кръгла маса ще се обсъди по-нататъшното развитие и засилване на диалога на регионално и местно ниво в рамките на НРП, ще се очертаят предизвикателствата в интеграцията на ромите в регионален/местен план и изготвят препоръки.

Работно направление 4 „Разпространяване и комуникация" - цели да повиши осведомеността по въпросите на интеграция на ромите и НРП чрез разпространение на информация; предоставяне на електронни инструменти и средства за улесняване функционирането на НРП. Планираните дейности включват:

Създаване на тематична рубрика, посветена на НРП в уебсайта на НССЕИВ като информационна платформа и компютърно-медииран инструмент за споделяне на съответната информация.

Изготвяне на рамков документ относно НРП, който ще очертае целите на платформата, ще съдържа списък на съответните заинтересовани страни, ще представи резултатите от проекта и ще очертае бъдещите стъпки на НРП.

Изготвяне на информационни/комуникационни материали, включващи: брошура на проекта; текущи информационни материала за проекта, публикувани на уебсайта на НССЕИВ; публикации по проекта в национални/местни печатни/електронни медии.

Всички планирани дейности допринасят за постигането на целите на проекта и съответно на целите на програмата. Те са логически свързани и съгласувани, взаимно се подпомагат и обогатяват.