Структура

Структура

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ) е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси. Председател на НССЕИВ е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя. Съветът има двама заместник-председатели: един – представител на правителството и един – представител на юридическите лица с нестопанска цел, които са членове на Съвета. Членове на НССЕИВ са заместник-министри, ръководители на агенции и ведомства, представител на Централното координационно звено, представители на: Българската академия на науките, Националното сдружение на общините в Република България, юридически лица с нестопанска цел. Административно НССЕИВ се обслужва от Секретариат на НССЕИВ, който е звено в администрацията на Министерския съвет.

Утвърден е съставът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 2022 г.

Със Заповед № Р-52 на вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова, от 24.03.2022 г., е утвърден поименният състав на НССЕИВ както следва:

 

Утвърден е съставът на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

Със Заповед N Р-95 на заместник министър-председателя Томислав Дончев от 23.07.2019 г. е утвърден състава на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)