Национална ромска платформа – Т.Е.А.М.3

eu flag

Проект: T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 101008352 TEAM3

REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

Провежда се работна среща за насърчаване на дейността и сътрудничеството между здравните, трудовите и образователните медиатори, по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В дните 1-2 юли 2022 г. в гр. София се провежда работна среща относно сътрудничеството между здравни, трудови и образователни медиатори.

Събитието беше предхождано от проведените в месеците април-юни три срещи с медиатори и представители на институции от секторите здравеопазване, заетост и образование. На тях се обсъждаха теми, свързани с дейността на медиаторите от съответния сектор, диалога със заинтересованите страни, решения на въпроси от взаимен интерес, взаимодействието.

Работна среща "Насърчаване на дейността на трудовите медиатори – предизвикателства и перспективи", по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“

В дните 9-10 юни 2022 г. се провежда работна среща по проект „T.E.A.M.3– Заедно постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по националните стратегически документи за приобщаване на ромите.

Провеждат се работни срещи с медиатори по проект „Т.Е.А.М.3 – Заедно постигаме повече“, No 101008352 – ТЕАМ3 – REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Работна среща "Насърчаване на дейността на образователните медиатори – предизвикателства и перспективи", по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“

В дните 12-13 май 2022 г. се провежда работна среща по проект „T.E.A.M.3– Заедно постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по националните стратегически документи за приобщаване на ромите.

Провеждат се работни срещи с медиатори по проект „Т.Е.А.М.3 – Заедно постигаме повече“, No 101008352 – ТЕАМ3 – REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Работна среща "Насърчаване на дейността на здравните медиатори – предизвикателства и перспективи",
по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“

В дните 14-15 април 2022 г. се провежда работна среща по проект „T.E.A.M.3– Заедно постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по националните стратегически документи за приобщаване на ромите.

Проект „T.E.A.M.3 - Заедно можем повече“

Във връзка с изпълнението на проект T.E.A.M.3 - Заедно можем повече финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство“ (2014-2020 г.) на Европейския съюз, Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (СНССЕИВ) работи с 10 младежи от ромски произход, които бяха обучени за общностни фасилитатори и включени в изпълнението на проекта.

Двама от тях прекратиха своето участие в проекта.

Проведе се обучение за младежи по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“

На 16-17 октомври 2021 г. ,в хотел „Шипка“, в София, се проведе четвъртото обучение на ромските младежи, които се обучават за общностни фасилитатори по проект Т.E.A.M.3 - Заедно можем повече“.

Обучението бе посветено на темата за равнопоставеността на жените и мъжете, овластяване и равни възможности на ромската жена.

Провеждат се семинари по приобщаващи местни политики по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В дните 4 – 8 октомври 2021 г. в Евксиноград, Варна се провеждат два семинара по въпроси, свързани с приобщаващи местни политики с участието на заинтересовани страни на областно и местно равнище, по проект „T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече“.

Провеждат се семинари по приобщаващи местни политики по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В дните 27 септември – 1 октомври 2021 г. в Слънчев бряг се провеждат два семинара по въпроси, свързани с приобщаващи местни политики с участието на заинтересовани страни на областно и местно равнище, по проект „T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече“.

Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните материали се носи от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в документа информация.